Step 1 of 8
این حمایت فقط می تواند به روزنامه نگاران یا متخصصان رسانه در کشوری با شریک یا دفتر IMS اعطا شود. تامین مالی بستگی به وجوه موجود دارد

1) کمک نقدی اضطراری به روزنامه نگاران یا کارکنان رسانهای که نیاز فوری دارند

2) کمک به هزینههای صحت یا مسایل حقوقی


این کمک فقط می تواند به روزنامه نگاران یا کارکنان رسانه در کشوری با شریک یا دفتر IMS داده شود. کمک به بودجه موجود بستگی دارد پشتیبانی اتفاقی است. یعنی بلندمدت یا ساختاری نیست. متقاضی فقط هر 12 ماه یکبار می تواند وجه دریافت کند

نکته: این کمک طولانی مدت نیست و متقاضی فقط در هر ۱۲ ماه یا سال یکبار میتواند وجه دریافت کند.

مدارک متقاضیان به دقت بررسی میشوند و پشتیبانی با سایر اعضای شبکه خبرنگاران در (JID) هماهنگ می شود، گروهی متشکل از 24 سازمان بین المللی به ژورنالیستان و کارکنان رسانهای کمک می کند که زندگی یا شغل آنها به دلیل کارشان در خطر است.

 


 

Thomas Büsch

Filmmaker and Project Manager Kite Runner

Leave a Reply